Quy định chung

Khi truy cập và sử dụng website thuocvanminh.com.vn, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, cùng với chính sách bảo mật và các quy định pháp lý liên quan. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website.

Miễn trừ trách nhiệm

Website thuocvanminh.com.vn và các dịch vụ được cung cấp trên nguyên tắc “có sẵn”, không có bảo đảm về sự phù hợp, tính sẵn sàng, và độ chính xác của các thông tin, sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về các rủi ro khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại các điều khoản này để nắm rõ các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website của chúng tôi, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và đồ họa, đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Người dùng không được sao chép, chỉnh sửa, hoặc sử dụng các nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.